ประชาสัมพันธ์ รู้ทัน!วิธีป้องกัน COVID-19 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)