สำนักงานประมงอำเภอห้วยยอด วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สำนักงานประมงอำเภอห้วยยอด วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ร่วมประชุมและให้การต้อนรับนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบนิการจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว ณ ศาลาประชาคมหมู่1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้วตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง