ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล. สายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 -อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ถนน-คสล.สายโหล๊ะเตย-หมู่ที่7-อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว.pdf