ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องรับรองนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ปรับปรุงห้องนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์-หมู่ที่2.pdf