ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหนองหว้า – นาพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ( จำนวน 10 ต้น )

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหนองหว้า-นาพรุ-หมู่ที่2.pdf