ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ตามที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประชาสัมพันธ์หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลท่างิ้วจึงจัดทำและติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงหรือบริเวณพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม