ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล สายห้วยจีหมัด หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายสุนัน ปรีชา) ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ถนน-คสล-สายห้วยจีหมัดสายบ้านนายสุนัน-ปรีชา.pdf