ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายนาโพธิ์-หัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จำนวน 10 ต้น)

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ไฟฟ้าสาย-นาโพธิ์-หัวถนน.pdf