ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล สายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 -อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/ก่อสร้างทางคมนาคม-คสล-สายโหล๊ะเตย-หมู่ที่-7-อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว.pdf