ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาพร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/ราคากลาง-ปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำ.pdf