โครงการอบรมสุนทรียเกษตรเพื่อสุขภาะและอาชีพ

โครงการอบรมสุนทรียเกษตรเพื่อสุขภาะและอาชีพ ทต.ท่างิ้วได้จัดโครงการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชตำบลท่างิ้ว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ชี้ถึงแนวทางการดำรงและปฏิบัติตนตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันและนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ จำนวน 60 คน