ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/โครงการติดตั้งไฟส่องส่ว่าง-สายทุ่งค้อ-ม.5.pdf