โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13..00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ได้ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มั่นคงและปลอดภัย โดยพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 3 ราย ได้แก่
1 นางถวิล มีเต็ม บ้า่นเลขที่ 156 ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (สร้างบ้านพร้อมห้องน้ำ)
2.นายสุริยา สัมพันธ์รัตน์ บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (สร้างบ้านพร้อมห้องน้ำ)
3.นางสหัส จิตรอักษร บ้านเลขที่ 118 ม.7 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (สร้างห้องน้ำ)
บัดนี้เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวแล้ว