พิธีรับโล่ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕