ติดตามและควบคุมงานการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างน้อย หมู่ที่ 1

วันที่ 14 พ.ย.เวลา10.00น. นายประสิทธิ์ แซส่อ นายกเทศมนตรีตำบลต่างิ้ว นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล ผู้อำนวยการกองศึกษา นายวีระพงษ์ สุขดำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างถนน คสล.สายช้างน้อย หมู่ที่ 1