ล้างหอถังน้ำระบบประปาตำบล


วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา ดำเนินการล้างหอถังน้ำระบบประปาตำบล ม.ที่1 ตำบลท่างิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปามีกลิ่น น้ำไม่ใสสะอาด ตะกอน และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้ดำเนินการทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำ ทุกๆ 3 เดือนหรือตามความเหมาะสม