ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.39 – 001 สายท่างิ้ว – ในเตา หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรฯ-สายท่างิ้วในเตา-ม.1-บ.ท่างิ้ว-ต.ท่างิ้ว.pdf