โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ในเขตพื้นที่ตำบลท่างิ้ว ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ร่วมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด รพสต.ท่างิ้ว อาสาสมัคร