โครงการ ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

โครงการ ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง