จุดคัดกรอง COVID-19 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จุดคัดกรอง COVID-19 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 ทต.ท่างิ้วร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างิ้ว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างิ้ว อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย