ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้รับรู้ถึงกฏระเบียบและกฏที่เกี่ยวข้องต่อการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฏแห่่งความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ร่วมทาง ในช่วงเทศกาลต่างๆ