กิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้รับเกียรตินายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และนายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาล และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ขาดไม่ได้คือวิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยยอด หัวข้อ การส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดย สุรีรัตน์ คงเมือง ตำแหน่ง นักโภชาการปฏิบัติการ และ สุปรียา ติรพัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายหัวข้อ แนวทางการดำเนินพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย ขอขอบคุณทุกๆท่าน ณ ที่นี้ด้วย