โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดทำโดย เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง