โครงการส่งสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้เวล 08.30 น.นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้นางบุญเรือน ใต้การ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว เปิดโครงการส่งสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 “กิจกรรม ผูก รัด มัด ย้อม” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง