ประชุมกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประชุมกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว