ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลท่างิ้ว จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้วขึ้นมา มีโครงการการป้องกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย(ซ้อมแผนไฟไหม้) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ โครงการการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถยนต์ ณ ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ประจำปี 2563