เปิดรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงสมัคร 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดต่อสอบถามรายละเอียด ในวันและเวลาราชการ โทร 086-9539827 (ครูหยก) โทร 087-2981618 (ครูต้อย)