ประชุมชี้แจ้งปรึกษาหารือเรื่องเช่าที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์บริเวณม.ที่1

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วย นายชินพัฒน์ หมุนกลับ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่1 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งปรึกษาหารือเรื่องเช่าที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์บริเวณม.ที่1เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนในการเช่า-ใช้พื้นที่ดังกล่าว