กศน.ตำบลท่างิ้ว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง จัดอบรมการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล(ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

กศน.ตำบลท่างิ้ว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง จัดอบรมการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล(ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง