ตรวจรับงาน ถนน คสล.สายหนองหว้า-นาพรุ เชื่อต่อคอสะพานช่วงที่2 ตำบลเขาปูน ม.2 ต.ท่างิ้ว

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจรับงาน ถนน คสล.สายหนองหว้า-นาพรุ เชื่อต่อคอสะพานช่วงที่2 ตำบลเขาปูน ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และถนน คสล.สายตกวัด-บ้านนายคุ้ย แซ่ส่อ ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 2 สาย