คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2565

วันนี้เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565