รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภทพนังงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.ตำแหน่ง ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
**รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา **