“ด่านชุมชน” การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

“ด้านชุมชน” การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่างิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด