ตลาดน้ำประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดน้ำประชารัฐตำบลท่างิ้ว

ตลาดน้ำประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดน้ำประชารัฐตำบลท่างิ้ว
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2561
ณ ริมสระหน้าเทศบาลตำบลท่างิ้ว (นพนาโพธิ์)
ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง