ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน(ITA) ปี 2565


ประชาชนสามารถทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ITA) ปีงบประมาณ 2565

คลิ๊กทำแบบประเมิน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXNnT5GU1aZlFzD-tp8wmQnFOvt82BdDmw6f76iGFM1CODw/viewform