ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาประปา-ม.1-3.pdf

เอกสารประกาศประปา-ม.1-3.pdf