งดเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรง จึงก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงขอความร่วมมือประชาชนขาวตำบลท่างิ้ว งดการเผาขยะ หญ้า หรือการใดที่ทำให้เกิดไฟอย่างอื่น เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
หากพบเห็นไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ สามารถแจ้งงานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่างิ้ว
โทรศัพท์ 075-284930
สายตรงนายก 089-6463936