โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่มอบฟางอัดก้อนให้กับพื้นที่ตำบลท่างิ้ว