จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายหนองหว้า นาพรุ เชื่อมต่อคอสะพานช่วงที่ 2 ตำบลเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ