ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม)

http://thangiewcity.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส-1.pdf