ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุง และบำรุงซ่อมแซมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่หน้าวัดเขาห้วยแห้ง ถึง ปลายสาย รวมไลน์แยกซ้าย ขวา ทั้งหมด (บ้านเขาปูน บ้านท่างิ้ว บ้านหินงอม บ้านหินแท่น บ้านไสมะม่วง บ้านนำ้ปลิว บ้านเขาสูง บ้านหนองครก บ้านหนองบัวน้อย) ในวันที่ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน