จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักกีฬาจักรยาน ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ