งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2562

งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรังประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 62 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง