ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักผ่อนเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว (ส่วนราชการ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางปรับปรุงศาลาพักผ่อนฯ.pdf