โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้ว รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านมะเร็งเต้านม วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้ว โดยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำห้วยยอด จังหวัดตรัง รุ่นที่ 2