โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่างิ้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่างิ้ว