ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายตกวัด – บ้านนายคุ้ย แซ่ส่อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางคสล.สายตกวัด-บ้านนายคุ้ย ฯ.pdf