ซื้อวัสดุหินผุขนาดใหญ่ เพื่อถมหลุมบ่อหลังท่อส่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นบ้านไสมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ