จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7292 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ