ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัย

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว